Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Skatter och deklaration för Neurosedynskadade

Lagar

Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Ersättning, som utgår på grund av ett den 5 november 1969 träffat förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astra och representanter för neurosedynskadade barn, skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade


1 § I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av neurosedynskadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommunala bidrag och avgifter i vissa fall.

2 § För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn skall tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av
1. 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
3. 5 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
4. 26 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
5. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395),
6. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), samt
7. 16 och 17 §§ lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.