Ledsagning

Syfte med ledsagning
Personer med funktionsnedsättning som har svårigheter att klara sig utanför hemmet på egen hand kan ha rätt till ledsagning. Syftet är att bryta isolering och ge en möjlighet till gemenskap och full delaktighet i samhället.
 
Ledsagning enligt SoL eller LSS
Ledsagning kan antingen ges enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om stöd och service (LSS).
En insats om ledsagning enligt SoL ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för insatsen.
En insats om ledsagning enligt LSS ska tillförsäkra den enskilde en god levnadsnivå. Insatsen är avgiftsfri. 
Beslut som tas enligt LSS innebär generellt sätt en mer omfattande insats och syftar till att ge en högre levnadsstandard än beslut som tas enligt SoL.  
 
Villkor för insatser enligt LSS
För att kunna få en insats enligt LSS måste den sökande tillhöra en av lagens tre personkretsar:
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom samt
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service. 
Om den sökande bedöms ingå i någon av ovanstående personkretsar kan personen sedan ansöka om de insatser som ges enligt lagen.
 
Läs vidare
Socialtjänstlagen (2001:453)
Lagen (1993:387) om stöd och service
 

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


803
816