Assistans

Personer med stora och varaktiga funktionshinder kan ha rätt till insatsen personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service [LSS]. 

Personkrets enligt LSS
Den som omfattas av personkretsen enligt LSS kan ha rätt till personlig assistans. Personkretsen är enligt 1 § LSS:
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom samt
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service. 
Om den sökande bedöms ingå i någon av ovanstående personkretsar kan personen sedan ansöka om de insatser som ges enligt LSS bl.a. personlig assistans.

Grundläggande behov
För att kvalificera sig för personlig assistans från Försäkringskassan ska myndigheten bedöma att den sökande behöver hjälp med sina grundläggande behov minst 20 timmar per vecka. Vid bedömningen räknas endast s.k. integritetsnära delar. Det finns fem grundläggande behov:
1. hjälp med personlig hygien
2. måltider 
3. klä av och på sig 
4. kommunicera med andra samt
5. annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen.

Om den sökande inte uppfyller kravet på 20 timmars grundläggande behov per vecka kan personlig assistans istället sökas hos hemkommunen. 
Om kravet gällande de grundläggande behoven är uppfyllt görs en bedömning av den sökandes övriga hjälpbehov såsom matlagning, städning, fritidsaktiviteter, träning m.m.

För mer information se:
Kontakta din hemkommun
Lag (1993:387) om stöd och service
Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


803
813