Verksamhetsplan 2020


Förslag till verksamhetsplan för tiden 1 jan - 31 dec 2020. Planen är baserad på FfdN:s policy- och måldokument.

Medlemsaktiviteter 

 Anordna en brukarträff för barn med extremitetsskador
 Årsmöte.
 Anordna en sommarvecka för samtliga medlemmar med fokus på träning och social samvaro.
 Under hösten kommer ev en brukarträff om robotar

EX-Center

 Arbeta för att få fler patienter.
 Informera våra medlemmar och de neurosedynskadade om EX-Center för  att öka medvetenheten om vad EX-Center kan hjälpa till med samt hur      remissförfarandet fungerar.
 Marknadsföra EX-Center genom att föreläsa, delta på konferenser etc.
 Vidareutveckla EX-Center.

Information/utbildning 

 Nyhetsbrev ska skickas ut till samtliga medlemmar fyra gånger per år.
 Samtliga hemsidor ska underhållas och uppdateras.
 N-boken, ”Bara en liten vit sömntablett” av Nadja Yllner, ska fortsätta att säljas på svenska och engelska.
 Kontinuerlig utbildning av styrelsen och personal.

Neurosedyn

 Fortsätta kampanjen för att få neurosedynersättning från tyska staten.
 Stötta danska talidomidskadade för att få ersättning från den danska staten
 Styrelsen fortsätter arbetet med att undersöka förekomsten av neurosedynskadade i Argentina.

Handikappolitik

 Fortsätta att arbeta för att armskadade ska få parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
 FfdN ska synas och höras genom deltagande i Specialpedagogiska skolmyndighetens intresseråd.
 Skriva remissyttranden och debattinlägg i relevanta handikappolitiska frågor.
 Driva lobbyverksamhet i viktiga frågor, t ex LSS.
 Vid behov företräda medlemmar juridiskt vid exempelvis mål om bilstöd och LSS.
 Stötta lokalföreningarna i sitt handikappolitiska arbete, bl.a. genom tillgång till personalresurser.
 Bevaka aktuella utredningar som berör oss, t ex angående bilstöd.
 Arbeta för ökad tillgänglighet.

Fosterskadande läkemedel

 Noggrant följa debatten rörande talidomid och andra fosterskadande läkemedel, både inom och utom Sverige.
 Bevaka talidomidets återkomst till Europamarknaden samt även i Brasilien.
 Föra ut FfdN:s synpunkter till berörda departement och politiker.

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802
885