Verksamhetsplan 2022-2023

Förslag till verksamhetsplan för tiden 1 jan 2022–31 dec 2023
Planen är baserad på FfdN:s policy- och måldokument.

Medlemsaktiviteter
2022
• Årsmöte där vi firar att föreningen fyller 60 år
• Anordna sommarvecka med fokus på träning och social samvaro.
• Brukarträff för sepsisskadade
• Brukarträff om personlig hjälp och hjälpmedel

2023
• Årsmöte
• Anordna sommarvecka med fokus på träning och social samvaro.
• Brukarträff för familjer med barn med extremitetsskador
• Brukarträff om personlig hjälp och hjälpmedel forts.

EX-Center
• Vidareutveckla EX-Center.
• Arbeta för att få fler patienter.
• Påverka politiker och regionens tjänstemän med anledning av att rehabavtalet som Aktiv Ortopedteknik har, där EX-Center ingår, ska upphandlas under 2023.
• Fortsätta att digitalisera EX-Centersfrågeformulär
• Informera våra medlemmar och de neurosedynskadade om EX-Center för att öka medvetenheten om vad EX-Center kan hjälpa till med samt hur remissförfarandet fungerar.
• Marknadsföra EX-Center genom att föreläsa, delta på konferenser etc.

Information/utbildning
• Nyhetsbrev ska regelbundet skickas ut till samtliga medlemmar.
• Påbörja ett projekt med syfte att dokumentera FfdN:s historia
• Samtliga hemsidor ska underhållas och uppdateras.
• N-boken, ”Bara en liten vit sömntablett” av Nadja Yllner, ska fortsätta att säljas på svenska och engelska.
• Kontinuerlig utbildning av styrelsen och personal. Under 2022 kommer utbildning att ske i nytt medlemsregister samt Plandisc.

Handikappolitik
• Driva lobbyverksamhet i viktiga frågor, t. ex. LSS.
• Arbeta för att våra medlemmar ska få personlig hjälp
• Arbeta för att våra medlemmar ska ha tillgång till specialhjälpmedel
• Arbeta för att personer med armskador ska få parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
• Arbeta för att våra medlemmar ska få tillgång till rehabilitering på EX-Center, oavsett var i landet man bor
• FfdN ska synas och höras genom deltagande i Skolverkets intresseråd om funktionsnedsättning.
• Skriva remissyttranden och debattinlägg i relevanta handikappolitiska frågor.
• Vid behov företräda medlemmar juridiskt vid exempelvis mål om bilstöd och LSS.
• Stötta lokalföreningarna i sitt handikappolitiska arbete, bl.a. genom tillgång till personalresurser.
• Bevaka aktuella utredningar som berör oss, t ex angående bilstöd.
• Arbeta för ökad tillgänglighet.
• Följa och påverka arbetet med Institutet för mänskliga rättigheter.
• Arbeta för en åldringsvård som fungerar för våra medlemmar i framtiden.

Fosterskadande läkemedel
• Bevaka talidomidets återkomst.
802
885