Verksamhetsplan 2024




Förslag till verksamhetsplan för tiden 1 jan 2024–31 dec 2024.
Planen är baserad på FfdN:s policy- och måldokument.



Medlemsaktiviteter

• Årsmöte
• Anordna sommarvecka med fokus på träning och social samvaro.
• Anordna brukarträff om mental hälsa


EX-Center

• Arbeta för att få fler patienter.
• Informera våra medlemmar och de neurosedynskadade om EX-Center för att öka medvetenheten om vad EX-Center kan hjälpa till med samt hur remissförfarandet fungerar.
• Marknadsföra EX-Center genom att föreläsa, delta på konferenser etc.
• Vidareutveckla EX-Center.
• Bevaka den Nationella Högspecialiserade Vården för Dysmeli.


Information/utbildning

• Nyhetsbrev ska regelbundet skickas ut till samtliga medlemmar.
• Samtliga hemsidor ska underhållas och uppdateras.
• N-boken, ”Bara en liten vit sömntablett” av Nadja Yllner, ska fortsätta att säljas på svenska och engelska.
• Kontinuerlig utbildning av styrelsen och personal.


Projekt

• Uppföljningsprojekt av projekt från år 2020. Föreningen ska genom telefonintervjuer med föreningens medlemmar med extremitetsskador öka kunskapen om och kartlägga vilka behov som finns inom gruppen med extremitetsskador.
• Påbörja ett projekt med syfte att dokumentera FfdN:s historia


Handikappolitik

• Driva lobbyverksamhet i viktiga frågor, t. ex. LSS.
• Arbeta för att våra medlemmar ska få personlig hjälp
• Arbeta för att våra medlemmar ska ha tillgång till specialhjälpmedel, bl a genom vår plats i referensgruppen Myndigheten För Delaktighets utredning: Hjälpmedel och delaktighet.
• Arbeta för att personer med armskador ska få bilstöd och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
• Arbeta för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden gällande mänskliga rättigheter enligt FN:s funktionsrättskonvention.
• Arbeta för att våra medlemmar ska få tillgång till rehabilitering på EX-Center, oavsett var i landet man bor.
• Bevaka aktuella utredningar som rör oss och skriva remissyttranden/ debattinlägg i relevanta handikappolitiska frågor.
• Stötta regionföreningarna i sitt handikappolitiska arbete, bl.a. genom tillgång till personalresurser.
• Arbeta för ökad tillgänglighet.


Fosterskadande läkemedel

• Bevaka talidomidets återkomst.
802
885