Fosterskadande läkemedel

Efter Neurosedynkatastrofen genomgår nya läkemedel tester för att kunna upptäcka eventuell fosterskadande påverkan. För de läkemedel  där fosterpåverkan har säkerställts skall detta tydligt framgå av läkemedlets bipacksedel och läkare ska informera patienten om dess eventuella fosterskadande effekter. Trots grundliga tester finns dock inga garantier för att ett läkemedel inte påverkar fosterutvecklingen. Därför uppmanas alla kvinnor att vara restriktiva med att ta medicin, inklusive receptfria preparat, under graviditet. Många personer behöver emellertid ta mediciner även under graviditeten. Förskrivande läkare bör i dessa fall underrättas om graviditeten för att kunna informera patienten om eventuella risker och, då det är nödvändigt och möjligt, erbjuda en alternativ behandling. 
 
Några läkemedel och aktiva substanser som används idag och som vi med säkerhet vet riskerar att ge fosterskador följer nedan.
 
Medicin med talidomid som aktiv substans
Talidomid var den verksamma substansen i Neurosedyn. Idag används talidomid i olika läkemedel för att behandla bland annat lepra och blodcancer. FfdN är inte negativt inställd till att talidomid används förutsatt att det används med stor försiktighet och att läkare vid förskrivning upplyser patienten om medicinens möjliga konsekvenser vid en graviditet.
 
Derivat av vitamin A
Derivat av vitamin A används bland annat vid svår acne och psoriasis. Det finns bland annat i läkemedlet Roaccutan. Fostret riskerar bland annat svåra missbildningar av hjärta, det centrala nervsystemet samt försenad utveckling.
 
År 2008 nåddes FfdN av nyheten att ungdomar köper Roaccutan på internet


ACE-hämmare och angiotensin-II antagonister
ACE-hämmare och angiotensin-II antagonister används bland annat vid behandling av njursvikt, hjärtsvikt och för blodtrycksreglering. Vid intag under graviditet riskerar fostret att få skador på hjärta, njurar och störning i utvecklingen av skallbenen. Det föreligger även risk för fosterdöd. 
 
Missbildningsregistret
För att undvika en liknande katastrof såsom den gällande Neurosedyn bildades registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser (missbildningsregistret). Fosterskador och kromosomavvikelser för födda barn, avbrutna graviditeter samt (vid allvarligare diagnoser) vid inducerad abort registreras därför idag för att upptäcka en eventuell ökning och därmed kunna stoppa eventuella framtida läkemedelskatastrofer så fort som möjligt.
 
 


803
812