Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om parkeringstillstånd
Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan utfärdas till personer med ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. 
Ansökan görs till den sökandes hemkommun. 
 
Giltighet och användning
Ett parkeringstillstånd gäller som längst i 5 år. Tillståndet gäller i hela landet och ger dig
 
rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.
 
Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade innebär inte att innehavaren har rätt att parkera gratis. Kommunerna beslutar själva om vilka avgiftsregler som gäller inom kommungränsen.
 
FfdN:s arbete
FfdN har under många år arbetat för att våra medlemmars rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett stort problem har varit Transportstyrelsens inställning att det endast är gångförmågan som ska avgöra huruvida du har ett tillräckligt stort rörelsehinder för att erhålla parkeringstillstånd. Det synsättet innebär bland annat stora svårigheter för våra medlemmar med omfattande armskador. Under 2016 ändrade myndigheten lydelsen i sina allmänna råd till att bedömningen av ”väsentliga svårigheter” bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med hjälpmedel. Vi hoppas att denna ändring ska innebära att fler av våra medlemmar beviljas tillstånd.
 
Regelverk
Regelverk gällande parkeringstillstånd återfinns i trafikförordningen (1998:1276), 13 kap 8 §.
Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS:2009:73).

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


803
815