Integritetspolicy


Syfte

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är mån om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Behandlingen av dina personuppgifter är en viktig del i detta. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR (EU:s dataskyddsförordning), vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi beskriver här hur vi använder de personuppgifter du delar med oss.Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN), org.nr. 802010-4199, är en ideell handikapporganisation. FfdN är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med detta dokument.Adress:

Föreningen för de Neurosedynskadade
Nybodagatan 1
171 42 SolnaBehandling som FfdN är personuppgiftsansvarig för


FfdN är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

•   du blir medlem i FfdN
•   du anmäler dig till någon av våra aktiviteter

•   du får medlemsinformation skickad till dig direkt från oss eller från annat företag med anledning av ditt medlemskap (t.ex. via medlemssystemet   eller nyhetsbrevsplattform)

•   du kontaktar oss för hjälp eller information

•   du besöker någon av våra hemsidor

När du blir medlem samlar vi in kontaktuppgifter från dig. Vi delar in våra medlemmar i följande kategorier:

•   neurosedynskadad
•   har övrig extremitetsavvikelse
•   har övrig funktionsnedsättning
•   anhörig till någon av ovanstående grupper
•   anhörig till barn med extremitetsavvikelse
•   stödmedlem.

Vi registrerar även kön och personnummer förutsatt att du har angett denna information vid din anmälan. Medlemsuppgifter registreras i medlemsregistret Föreningssupport (https://foreningssupport.se). Alla medlemmar har möjlighet att logga in på sin medlemssida på föreningens hemsida, www.ffdn.se, för att själv kunna ändra sina kontaktuppgifter i registret. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på ärendet och vilken kommunikationskanal som används.


Regionföreningar

Ett medlemskap i FfdN:s riksförening innebär ett automatiskt medlemskap i någon av föreningens regionföreningar. Om en medlem ej önskar medlemskap i någon regionförening kan de kontakta FfdN. Riksförbundet och regionföreningarna har ett gemensamt ansvar för behandling av de personuppgifter som finns i FfdN:s medlemsregister. Det innebär att de var och en för sig har eget ansvar för de medlemsuppgifter de behandlar. Det yttersta ansvaret för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt ligger på riksföreningens styrelse respektive styrelsen för varje regionförening.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

FfdN samlar in personuppgifter om dig som medlem, anställd eller förtroendevald för att kunna uppfylla föreningens ändamål, vilket är att tillvarata våra medlemmars intressen i såväl politiska, juridiska, sociala, medicinska och ekonomiska frågor. Behandling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt medlemskap, genomföra medlemsaktiviteter och ge individuellt stöd.


Delning av personuppgifter


Medlemsregister

Personuppgifter delas endast i den utsträckning som krävs för att administrera ditt medlemskap, möjliggöra medlemsaktiviteter och bedriva vår verksamhet.


Administration

Med administration avser vi behandlingar som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet. Det innefattar bl. a. att vi använder dina personuppgifter i följande fall:

a) När du e-postat någon av våra anställda eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi skickar e-post till dig.

b) När du ringer någon av våra anställda, förtroendevalda eller till vår växel används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.

c) När du deltar i våra aktiviteter kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten. Se vidare i vårt dokument Samtycke för behandling av personuppgifter vid aktiviteter.

d) Om du söker anställning hos FfdN behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att ta kontakt med dig.

e) När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration och för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.

f) I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, redovisningar, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter.

Personuppgifterna behandlas av FfdN:s kansli, men kan i vissa fall lämnas ut till förtroendevalda i styrelsen eller till våra regionföreningar. Uppgifterna kan även lämnas ut till och behandlas av företag/organisationer som vi samarbetar med och/eller anlitar för utförande av olika tjänster. FfdN förbinder sig att ingå så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller lagkrav på sekretess och säkerhet etc. med leverantörer.

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag. Anonymiserade uppgifter, som alltså inte går att koppla till en specifik person, kan också lämnas ut till externa mottagare (exempelvis för bidragsansökningar).


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

FfdN sparar personuppgifter om dig som medlem så länge som du är medlem eller så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid medlemskapets upphörande kommer FfdN radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom tre (3) år efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Hur länge dina personuppgifter lagras i vårt medlemsregister varierar beroende på syftet till att de samlats in. Intresseanmälda personer som inte betalat sin medlemsfaktura raderas i medlemsregistret efter 9 månader. Medlemmar som inte betalt sin årsavisering utträds ur medlemsregistret 16 månader efter medlemskapets förfallodatum.


Marknadsföring/kontakt från tredje part

FfdN delar eller säljer inga uppgifter om dig till tredje part för direktmarknadsföring eller liknande förmedling av information som inte härrör sig till medlemskapet.


Rättslig grund

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att FfdN registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem (t ex för att bli medlem eller anställd). För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på:

1) Uppfyllande av avtal - det som t ex rent faktiskt krävs för att bli eller vara medlem eller arbeta inom föreningen

2) Rättslig förpliktelse - t ex att vi är skyldiga att sköta vår bokföring

3) Berättigat intresse - gäller bara om våra intressen väger tyngre än dina och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

4) Samtycke - när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter, t ex vid anmälan till medlemsaktivitet


Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. FfdN kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Har du frågor?”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta FfdN eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 18 år) som du har föräldraansvaret för.
Begränsa kommunikation från oss
Du kan avstå eller begränsa e-post du får från oss genom att avsluta prenumeration på nyhetsbrev (länk längst ner på nyhetsbrevet) eller genom att avböja medlemsinformation genom att klicka längst ner i mejlet på medlemsutskick. För att avstå eller begränsa icke digitala utskick ber vi dig att kontakta FfdN.


Har du frågor?

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss på info@ffdn.se eller ringa 08- 55 10 87 00.2023-11-23


802
927