Stadgar

Stadgar för föreningen för de neurosedynskadade

§ 1 Namn 
Föreningens namn skall vara Föreningen för de Neurosedynskadade, Riksförening. Dess säte är i Stockholm. 

§ 2 Ändamål 
Föreningens ändamål skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen. Främst i politiska, juridiska, sociala, medicinska och ekonomiska frågor gentemot olika offentliga organ eller gentemot andra som kan påverka medlemmen i ovanstående frågor. 

§ 3 Förhållande till Regionförening 
Riksföreningen skall utöva tillsyn över regionförening så att den följer stadgar och beslut som antagits av Riksföreningens beslutande organ och stämma. 

Riksföreningen skall inte i annat än vad som framgår av dessa stadgar ha bestämmanderätt över regionförening. 

§ 4 Medlemskap 
Envar som vid sitt inträde är medveten om föreningens ändamål och stadgar kan erhålla medlemskap. 

Medlemskap förutsätter att av årsmöte fastställd avgift erlägges i rätt till och att medlem i övrigt följer föreningens uttalade mål och rättar sig efter stadgar och beslut. 

§ 5 Medlems rättigheter 
Alla medlemmar har rätt att få information om och taga del i föreningens aktiviteter och planerade aktioner. Detta gäller aktiviteter som anordnas av Riks- såväl som regionförening. 

I de fall en prioritering måste ske (till följd av ekonomiska begränsningar eller annat) skall ske i följande ordning: 

1. Nordisk Neurosedynskadad eller person med liknande skador, med nödvändig hjälpare. 
2. Make/maka/"sambo" och barn till ovanstående. 
3. Föräldrar/syskon till grupp 1. 
4. Utomnordiska skadade och deras familjer. 
5. Övriga stödmedlemmar. 

I de fall fondmedel för ett projekt utgår för skadade deltagare, eller liknande anledning, skall dessa, oavsett nationalitet, gå före icke-skadade. 

§ 6 Medlems förpliktelser 
Det åligger medlem att: 

* Erlägga medlemsavgift till FfdN/Riks enligt stämmobeslut. 
* Verka för föreningens fortlevnad och utveckling. 
* Rätta sig efter stadgar och beslut fattade i enlighet med dessa stadgar. 
* Iakttaga lojalitet gentemot föreningens styrelse och andra som utsetts att representera föreningen. 

§ 7 Uteslutning 
Mom 1: 
Uteslutning kan ske då medlem: 

* Vunnit medlemskap genom angivande av medvetet oriktiga uppgifter. 
* Uppenbarligen kränker föreningen eller dess anseende. 
* Begår svårare brott mot dess stadgar. 
* Ej erlägger medlemsavgift i enlighet med stadgarna. 
* På någon av dessa grunder uteslutes av regionförening. 

Mom 2: 

Uteslutning verkställes av styrelsen. Beslutet skall omedelbart skriftligen delges den uteslutne. 

Mom 3: 

Den uteslutne kan överklaga beslutet och få frågan prövad på nästkommande stämma. Begäran om sådan prövning skall tillställas styrelsen senast 30 dagar efter det att den uteslutne fick kännedom om beslutet. 

§ 8 Utträde 
Medlem kan skriftligen begära utträde ur föreningen. Sådan begäran skall bifallas. 

Föreningen är ej skyldig att återbetala någon del av erlagd medlemsavgift. 

§ 9 Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är: 

* Stämma enligt § 10 och 11. 
* Extra stämma enligt § 12. 
* Styrelsen enligt § 13. 
* Kommittéer enligt § 14. 

§ 10 Ordinarie stämma 
Ordinarie stämma skall hållas före den 30 april vart år. 

Kallelse till stämma skall utsändas minst 10 och högst 30 dagar före fastställd mötesdag. 

Medlem, som önskar få motion behandlad på stämman, skall inge denna skriftligen till styrelsen, senast den 28 februari. 

Till kallelsen bör fogas de handlingar som skall behandlas på stämman. Normalt räkenskaper, verksamhets- och revisionsberättelser. Vidare bör inlämnade propositioner och motioner medsändas. 

Om extra stämma stadgas särskilt i § 12. 

§ 11 På ordinarie stämma 
På ordinarie stämma skall följande frågor behandlas: 

* Föregående års verksamhetsberättelse. 
* Föregående års räkenskaper och revisionsberättelse. 
* Den avgående styrelsens ansvarsfrihet. 
* Styrelsens propositioner. 
* Regionföreningarnas motioner och rapporter. 
* Enskilda medlemmars motioner. 
* Antalet styrelsemedlemmar fastställas. 
* Val av ordförande och vice ordförande (alternerande år). 
* Val av övriga ledamöter. 
* Val av suppleanter. 
* Val av revisorer. 
* Val av revisorssuppleanter. 
* Inrättande av och val till kommittéer. 
* Val av valberedning. 
* Fastställande av (principer för) arvoden och andra ersättningar. 
* Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. 
* Fastställande av regionförenings andel av avgifterna. 
* Stiftelsen Föreningens för de Neurosedynskadade Hjälpfonds årsmötesförhandlingar hållas. 

§ 12 Extra stämma 
Styrelsen kallar till extra stämma när den finner så nödvändigt eller när minst 1/3 av medlemmarna så skriftligen begär. 

På extra stämma må endast den eller de frågor som föranlett mötet behandlas. 

I fråga om kallelse gäller samma regler som för ordinarie stämma. 

§ 13 Styrelsen 
1 Mom: 
Styrelsen handhar den dagliga ledningen av verksamheten under mandatperioden. Dess skyldigheter bestäms av stämman, dessa stadgar och sist, dess egna beslut. Den har också till uppgift att förvalta föreningens kapital enligt stämmans beslut och rekommendationer. 

Styrelsen skall bestå av udda antal ledamöter, minst 3 och högst 7, varav ordförande och vice ordförande väljes av stämman. 

Övriga ledamöter och suppleanter väljes av stämman, men konstituerar sig själva. 

Styrelsen äger rätt att adjungera medlem till sig för period som den själv väljer. 

Majoriteten av styrelsen bör bestå av handikappade. 

Styrelseledamot utses för perioder om två år, på sådant sätt att ordförande och hälften av de övriga ledamöterna utses ett år och vice ordförande med den andra hälften nästa år. 

Avgående ledamot kan omväljas. 

2 Mom: 

Skulle styrelseledamot uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan, skall han vara skild från uppdraget. Detsamma gäller andra uppdrag inom föreningen. 

Uteslutes styrelseledamot skall suppleant, enligt ordningen i senaste stämmoprotokollet, inträda tills fyllnadsval sker på nästkommande stämma. 

Ledamot kan, om synnerliga skäl finns, lämna sin post under pågående mandatperiod. En sådan begäran om avgång bör beviljas. 

Situationen efter ledamots avgång behandlas likt den vid utesluten ledamot. 

Med uteslutning/utträde jämställs också det fall då ledamot avlider. 

3 Mom: 

Alla beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. 

Ledamot som ej är ense med majoriteten, skall på begäran få detta noterat i protokollet. 

Suppleanter inträder vid ordinarie ledamots frånvaro, i den ordning de är noterade i stämmoprotokollet. 

4 Mom: 

Ersättning för resor, förlorad arbetsförtjänst och andra utgifter utgår till styrelsens ledamöter enligt de principer som närmast föregående stämma fastslagit. 

§ 14 Kommittéer 
Stämma och styrelsen kan, för speciella frågors handhavande, utse kommittéer. 

Inrättas en kommitté av styrelsen under pågående verksamhetsår, skall den stadsfästas av nästkommande stämma. 

§ 15 Valbarhet, rösträtt m m 
1 Mom: 

Rösträtt har den medlem som: 

1. Är myndig. 
2. Betalat innevarande eller föregående års avgift. 
3. Tillhör dessa grupper.: 
* Nordisk Neurosedynskadad 
* Person med liknande skador 
* Förälder, make/maka/"sambo", barn eller syskon till sådan 
* Utomnordisk Neurosedynskadad, bosatt i norden 
* Stödmedlem, som inträtt i föreningen före 1993-03-28 
4. I övrigt uppfyller villkoren i §§ 4-8. 

Valbar är den medlem som är myndig och som betalat innevarande års avgift. 

2 Mom: 

Vid alla beslut, utom sådana varom särskilt stadgas i § 21, fordras enkel majoritet. 

3 Mom: 

Omröstning sker genom acklamation utom i nedanstående fall. 
Om en majoritet ej kan uppfattas, eller om någon begär, skall rösträkning ske. 

4 Mom: 

Varje på mötet närvarande medlem kan representera fem ytterligare medlemmar genom skriftlig, undertecknad fullmakt. Fullmakterna arkiveras med röstlängden. 

Anmälan om innehav av fullmakt skall göras vid upprättandet av röstlängden. 

Medlem, som ej är med majoriteten ense, skall på begäran få detta noterat i protokollet. Detta skall anmälas skriftligen under mötet. 

§ 16 Medlemsinformation 
Styrelsen är skyldig att hålla varje medlem informerad om föreningens arbete. Information skall utsändas till alla betalande medlemmar angående inbjudningar, aktiviteter och sammanträden vari medlem kan förväntas vilja deltaga.

§ 17 Firmateckning 
Styrelsen utser, på sitt första sammanträde efter stämman, inom sig de personer som äger teckna föreningens firma. 

§ 18 Räkenskaper 
Föreningens räkenskaper skall föras enligt vedertagna bokföringsprinciper. 

Räkenskaperna avslutas per kalenderår. De skall sedan, jämte protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens förvaltning, överlämnas till utsedd revisor senast den 31 januari. 

§ 19 Revision 
Räkenskaperna skall granskas av minst en revisor för vilken det skall finnas minst en suppleant. 

§ 20 Sekretess 
Styrelsens ledamöter och andra som åtager sig uppdrag, är skyldiga att handha personuppgifter på det sätt sekretesslagstiftningen föreskriver. 

§ 21 Stadgeändring och upplösning av föreningen 
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på två på varandra följande ordinarie eller extra stämmor. 

Vid beslutet krävs kvalificerad majoritet, d v s 2/3 av de närvarande röstberättigade måste rösta för en ändring. 

Upplösning av föreningen kan ske då minst 2/3 av föreningens medlemmar inom tre månader så skriftligen begärt. Beslutet skall sedan stadfästas på nästkommande ordinarie stämma. 

Kvalificerad majoritet skall gälla, i likhet med föregående stycke. 

Vid upplösning av föreningen skall tillgängliga medel överlämnas till Stiftelsen Föreningens för de Neurosedynskadade Hjälpfond. Om denna upphört att fungera delas medlen lika mellan de betalande medlemmarna under verksamhetsåret närmast före det år upplösningen beslutades ske. 

§ 22 Stadgarnas giltighet 
Dessa stadgar gäller från och med den dag då FfdN slutligt antagit dem på årsmötet, den 14 april 1991 och ersätter tidigare gällande. 

I fråga om mellanhavanden med regionföreningar kan dessa stadgar tillämpas redan innan de stadfästs.


802
822