Diskrimineringslag

Diskrimineringslag
Sverige fick år 2003 en särskild diskrimineringslag. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård och flera andra samhällsområden. Lagen har till ändamål att skydda diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
I lagen anges olika former av diskriminering. Här följer ett urval:
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna de personer som omfattas av lagen såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
- andra omständigheter av betydelse,
4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
 
Diskrimineringsombudsmannen
Personer som har upplevt diskriminering har möjlighet att anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagen och att ta emot anmälningar om diskriminerings och repressalier enligt lagen.
En anmälan kan innebära att DO inleder en tillsyn. Syftet är att kontrollera att den anmälde följer bestämmelserna i diskrimineringslagen. DO:s beslut är inte juridiskt bindande.
En mindre andel av anmälningarna väljer DO att driva i domstol. Detta sker i mål som har möjlighet att skapa vägledande domar.
Instruktioner om hur du anmäler eventuell diskriminering finns på DO:s hemsida, www.do.se/att-anmala/gor-en-anmalan/
Läs vidare:
Diskrimineringslag (2008:567)

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


803
817